องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม จำนวน ๑๒ หลังคาเรือน ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระสามารถเข้าถึงบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ (กองสาธารณสุข ผู้จัดการประชุม)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/kzkiPGHA9hdUtGb8/?mibextid=WC7FNe