องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

๒ เม.ย.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และกิจกรรม ๕ส. Big Cleaning Day ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หลังเสร็จพิธีฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ตามภารกิจที่กำหนดและทำกิจกรรม ๕ส. Big Cleaning Day ในสำนักงาน