องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวกานต์ติมา จันทร์งาม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ โดยก่อนเข้าสู่การประชุมทางกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ นางสาวธัญญาภรณ์ นิ่มกุลปกป้อง ตำแหน่งอัยการจังหวัดผู้ช่วย จากนั้นได้มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กที่เข้าร่วมคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายณวพล เอี่ยมละมัย เด็กหญิงณัฐริกา ดำรงศรี และเด็กหญิงชนารดี สนธิ