องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบนโยบายและขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดฯ พิจารณาปรับปรุง พัฒนาขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือตัวชี้วัดของเกณฑ์การปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้งเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หรือเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาปรับปรุง หรือทบทวนโครงการ หรือกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตก็ดี การปรับปรุงการปฏิบัติราชการด้านต่างๆ ก็ดี ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนให้สำเร็จเป็นไปตามแผนฯ และกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำประกาศงดให้ งดรับของขวัญฯ, การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน, การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อรองรับกับการประเมินฯ ที่จะมาถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหวังว่าการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะพัฒนาและดียิ่งขึ้น อันจะเกิดผลดีกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป