องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด และสมาชิกกลุ่มผู้ส่งอาหารเรือนจำ ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๓,๑๐๐ ชุด และมอบเงินให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอวิเศษชัยชาญ , โรงพยาบาลโพธิ์ทอง และสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ณ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด