องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเล็ก อบจ.อ่างทอง จุดประสงค์เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีดร.อำนาจ เสมาทอง ส.อบจ อ่างทอง เขตอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วย ส.อบจ อ่างทอง เขตอำเภอแสวงหา ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาจังหวัด ผู้แทนประชาคมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓ คน คณะกรรมการฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯและแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯโดยนำเอาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดให้เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03X5FrViwLsqSNrCV3yQMoMpWxHH4PxtY2BLfXVePohWXRdNSEd5qHWJLTmerYAqDl&id=100068308984993