องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สมุนไพรไทยตามหลักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย
– อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แกนนำสุขภาพ ผู้นำชุมชน จำนวน 274 คน
– วิทยากร จำนวน 4 คน
– เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน
รวมทั้งสิ้น 290 คน

ระยะเวลา/สถานที่ ในการดำเนินการ
หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566
– รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย
1.อำเภอเมืองอ่างทอง
2. อำเภอวิเศษชัยชาญ
3. อำเภอป่าโมก

– รุ่นที่2 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย
1. อำเภอแสวงหา
2. อำเภอโพธิ์ทอง
3. อำเภอสามโก้
4. อำเภอไชโย