องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ และนายสุชิน อร่ามพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น๒) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๙๓ ราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเป็นธรรม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/GEUSMWhZKgcx7bsB/?mibextid=WC7FNe