องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๔ สระบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระดังต่อไปนี้
๑. เห็นชอบรายงารผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง รายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง รายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓. มีมติเห็นชอบอนุมัติปรับแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง
๕. มีมติเห็นชอบอนุมัติกำหนดรายการอุปกรณ์ ราคากลาง และคุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับใช้ศูนย์ยืมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
๖. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการศูนย์ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗๗. พิจารณาแบบคำขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑๒ หลังคาเรือน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น๒) (กองสาธารณสุข ผู้จัดการประชุม)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/jUFUVxT1VvQYXzuC/?