องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2564 นายสุรเชษ  นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ได้เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2  เพื่อร่วมกันพิจารณา –ร่าง- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการรวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากกรรมการในหลายภาคส่วนทั้ง นายกฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมจังหวัด และได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว