องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม 25๖๕ เวลา 09.00 น  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ่างทอง โดยมีนางสาวคอดียะห์ ทรงงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.) จังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ซึ่งมีตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ตำบลละ ๒ คน จำนวน ๗๑ ตำบล รวม ๑๔๒ คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง