องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๖๓ ตัว จากผู้บริจาค โดยมีรายชื่อผู้บริจาค ดังนี้
๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒๔ เขต , รองนายกฯ และเลขานุการนายก อบจ.อ่างทอง มอบพัดลมตั้งพื้นจำนวน ๕๐ ตัว
๒. ทีมงานก้าวรันนิ่ง มอบพัดลมตั้งพื้นจำนวน ๑๐ ตัว
๓. ทีมงานปัญญาทัวร์ มอบพัดลมตั้งพื้นจำนวน ๓ ตัว
โดยมีตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนมอบ เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อโควิด-๑๙ และมาอยู่สถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ (Local Quarantine) ณ อาคารโรงอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง