องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองรับโลห์ประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รับมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ และ กองสาธารณสุข โดย นายกิตติ งอกงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนรับมอบ โลห์ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ“ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง