องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมประชาคมหมู่บ้านกรณีจะดำเนินการโครงการดังนี้

1.อำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลตลาดใหม่

1.1) โครงการอำนวยความปลอดถัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง 2 ขวา 1 ขวา ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เมื่อวัน22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายมณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชัยรัตน์ เปาอินทร์ ส.อบจ.เขต๕ อ.วิเศษชัยชาญ นายสุพจน์ นาคประดิษฐ์ ส.อบจ.เขต๑ อ.สามโก้ และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ อบต.ตลาดใหม่ จะดำเนินการโครงการอำนวยความปลอดถัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง 2 ขวา 1 ขวา ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จุดประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินการก่อสร้างโดยมีประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน จำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ผลจากการมีส่วนรวมผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยต้องการให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรม

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

2. อำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลหลักแก้ว

-โครงการอำนวยความปลอดถัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง 2 ขวา 1 ขวา ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง