องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะนำมาฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนเงินงบประมาณที่หมดความจำเป็นต้องจ่าย จำนวน 9,500,000 บาท เพื่อนำมาซื้อวัคซีนให้พี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง