องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมการรับมอบธงสันติภาพจากคณะพระธุดงค์รณรงค์เพื่อสันติภาพโลก ภายใต้โครงการเดินด้วยกัน นำพาสันติ โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้สังคมเกิดความปรองดอง สมานฉันท์ และเกิดสันติภาพ ประชาชนคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ตระหนักถึงหลักคำสอนในการทำความดี ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถืออีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ มิตรภาพอันดีงาม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีฯ โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง