องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสนับสนุนของขวัญให้ผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันผู้สูงอายุ” (วันสงกรานต์)

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันผู้สูงอายุ” (วันสงกรานต์) ให้กับหน่วยงานต่างๆดังนี้
๑. เทศบาลตำบลโคกพุทรา จำนวน ๖๒๗ ชิ้น
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน ๓๒๐ ชิ้น
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จำนวน ๑๒๐ ชิ้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว จำนวน ๕๖๕ ชิ้น
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว จำนวน ๑๔๐ ชิ้น
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว จำนวน ๑๕๐ ชิ้น
ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง