องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลอ่างทอง มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง ตาม”โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ “

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงานมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง ตาม”โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ” เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ โรงพยาบาลอ่างทอง โดยโครงการมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จังหวัดอ่างทองได้จัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยาคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ ๗ อำเภอ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ และได้จัดกิจกรรมมอบแว่นสายตา จำนวน ๕๐๐ ราย โดยมี แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พมจ.อ่างทอง สาธารณสุขทั้ง ๗ อำเภอ เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/8LMmN8ik3SypLNHn/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/rM3hFnHqLWzfk3oT/?mibextid=WC7FNe