องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เพื่อเตรียมจัดหาสถานที่ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สมุนไพรหายาก และสมุนไพรที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ให้ยังคงอยู่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น