องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนในจังหวัดอ่างทอง ได้รับการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติตนที่ดี พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มเยาวชนในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตอนปลายฯ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอ่างทอง และวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง โดยมีนางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดร.ภริดา ภู่ศิริ รองหัวหน้าผู้ประสานงานกิจการงานศึกษาพระราชทานและโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมกิจการพิเศษ สำนักพระราชวัง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง