องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมหารือ เรื่องการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด , การส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ อาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัย และบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง