องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ร่วมพิธีการเปิดอาคารดูแลผู้ป่วย Covid 19 จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ กรณีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีการแพร่ระบาดของโรคทําให้มีผู้ป่วยจํานวนมาก จึงมีความจําเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องเปิดอาคารดูแลผู้ป่วย Covid 19 สําหรับรองรับผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับผู้ป่วย ยืนยัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการคงที่ ไม่รุนแรง จํานวน 48 เตียง โดยมี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีฯ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายภราดร ปริศนานันทกุล ส..จังหวัดอ่างทอง นายแพทย์พูนลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดฯ พร้อมเดินตรวจเยี่ยมความพร้อมอาคารรับผู้ป่วย Covid-19 ณ โรงพยาบาลป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง