องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๖๔ นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง