องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ออกให้บริการประชาชนในการรับฉีดวัคซีน Moderna ตามโครงการ จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ (Moderna) สำหรับประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง