องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เพื่อดูความก้าวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่จัดทำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สมุนไพรหายาก และสมุนไพรที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ให้ยังคงอยู่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น