องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๔๗๓ คน ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรม อสม.ของอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๘๙๐ คน โดยแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็นสองช่วงเวลา คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย เนื่องจากต้องปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง

นายสุรเชษ กล่าวว่า การจัด” โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทอง
๒. เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามสภาพปัญหา สภาพพื้นที่ และรับการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
๓. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น ของ อสม.ในการปฎิบัติงานให้เข้ากับสภาพปัญหา และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
๔. เพื่อให้ อสม.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานร่วมกับกองสาธารณสุขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำลังจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต”