องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง reskill, upskill, New skill ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง reskill, upskill, New skill ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ท้องถิ่น : การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน English for Communication การใช้ภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง (listening skill), ทักษะการพูด (Speaking skill) , ทักษะการอ่าน (reading skill) และ ทักษะการเขียน (Writing Skill) โดยมีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/nWszGoUYASmKVxiA/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/42XSHQS7D1q8sFvk/?mibextid=WC7FNe