องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 จังหวัดอ่างทอง ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง