องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง


วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ รวมถึงเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน รวมพลังร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นต้นแบบในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน และเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/wMwRBbvCrqj4RTQj/?mibextid=WC7FNe