องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ 18 ก.พ.2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๒๔ เขต (๒๔ คน) และได้มีการแต่งตั้งนายอำนาจ เสมาทอง ส.อบจ.อ่างทอง (ส.อบจ.อ่างทอง อาวุโสสูงสุด) เป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือก ดังนี้
1. นายสังคม ลาภเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
2. นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอแสวงหา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1
3. นายสุพจน์ นาคประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอสามโก้ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2
4. นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

พร้อมทั้ง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมติสภาฯประกาศกำหนดสมัยประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ ดังนี้
1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 มีกำหนด 45วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 1564 ถึงวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง