องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ตามแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามองปราศจากขยะ และการทดลองใช้เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ เพื่อช่วยในการควบคุมปริมาณผักตบชวาในจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายกอบต.อินทประมูล นายก อบต.บางพลับ นายก อบต.อ่างแก้ว เข้าร่วมในโครงการฯครั้งนี้ ณ บริเวณคลองอินทประมูล หมู่ที่ ๓ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง