องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรเชษ  นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการสนทนาสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง เพื่อรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานที่ดี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในโครงการฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชาการ เข้าร่วมในโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยครั้งนี้มีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น