องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อมุ่งหวังให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และการรักษาความลับของทางราชการที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญในการบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ตามสิทธิและหน้าที่ของตน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวระวิวรรณ พัฒนจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการรักษาความปลอดภัยสำนัก 10 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง