องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ ในวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
๑.การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ จำนวน ๑๕ ราย
๒.การมอบช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖
๓.การมอบเงินทุนประกอบอาชีพ ๓๐ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของพม.
๔.กิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ กลุ่ม
๕.การจับฉลากของขวัญ สร้างสุขปีใหม่ให้กับคนพิการ

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในโครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ ในวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทอง โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กระทรวง พม. และพลังบวร พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆที่นำมาจัดแสดง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

จุดประสงค์ เพื่อให้คนพิการได้ทราบถึงสิทธิและประโยชน์ของตนเอง การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในสังคม โดยมีบุคคลทั่วไปและคนพิการในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงาน จำนวน ๕๒๐ คน

ผลที่ได้จากการจัดโครงการในครั้งนี้ คนพิการทราบถึงนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคมเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
(สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ)