องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ๕ ส เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลกรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการพัฒนาสถานที่ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาสถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ บุคลากร มีสุขภาพกายและและสุขภาพจิตใจที่ดีมีระเบียบวินัยมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง