องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดในวงกว้างและจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดอ่างทองไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม และเพื่อให้การดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทองจึงมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุข และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นโรงพยาบาลสนามโดยเร็ว เพื่อรองรับผู้ป่วยโซนสีขาว (ไม่แสดงอาการ) และสีเขียว (มีอาการเล็กน้อยและไม่อยู่ในขั้นวิกฤติ) พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นให้กับผู้ป่วยและแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ประมาณ 150 เตียง ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลสามโก้ ร่วมกับทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดอ่างทอง และบุคลากรฝ่ายปกครองในจังหวัดอ่างทอง โดยเริ่มดำเนินการรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นมา