องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนจั…