นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ

เบอร์ติดต่อ: 035-611484-5 ต่อ 702