นางยุพาภรณ์ สมรูป
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้าราชการ

เบอร์ติดต่อ: 035-611484-5 ต่อ 602