นายสุรเชษฐ โพธิ์ไพจิตร
เลขานุการนายก
อบจ.อ่างทอง
ผู้บริหาร