นายสุทัศน์ ประดิษฐ์ทรัพย์
รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง