องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นางพนตา ทองคำใส
ปลัด อบจ.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

2 7 7 1 6 7
ผู้ใช้วันนี้ : 17
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 389
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 2594
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 11258
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 5128
ผู้ใช้ในปีนี้ : 63964
ผู้ใช้ทั้งหมด : 277167

ผู้เยี่ยมชม

2 7 7 1 6 7
ผู้ใช้วันนี้ : 17
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 389
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 2594
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 11258
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 5128
ผู้ใช้ในปีนี้ : 63964
ผู้ใช้ทั้งหมด : 277167

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 4)

12 กรกฎาคม 2024

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 กรกฎาคม 2024

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

24 มิถุนายน 2024

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)

22 เมษายน 2024

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 เมษายน 2024

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

19 เมษายน 2024

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3

19 เมษายน 2024

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 เมษายน 2024

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/ พ.ศ 2567) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

22 มีนาคม 2024

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 7)

27 กุมภาพันธ์ 2024

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

30 เมษายน 2024

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

28 มีนาคม 2024

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

28 มีนาคม 2024

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

11 มีนาคม 2024

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

31 มกราคม 2024

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

23 มกราคม 2024

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

31 ตุลาคม 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

25 ตุลาคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

27 กันยายน 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

19 กันยายน 2023

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567

8 พฤษภาคม 2024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อบจ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกนณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

17 เมษายน 2024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

17 เมษายน 2024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 59) พ.ศ. 2567

1 มีนาคม 2024

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566

9 มกราคม 2024

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

9 มกราคม 2024

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

9 มกราคม 2024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566

9 มกราคม 2024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

9 มกราคม 2024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

9 มกราคม 2024
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

11 มิถุนายน 2024
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

7 มิถุนายน 2024

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

22 มีนาคม 2024

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ อบจ.อ่างทอง

19 มีนาคม 2024

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

15 มีนาคม 2024

รายงานผลดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบจ.อ่างทอง

20 กุมภาพันธ์ 2024

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบจ.อ่างทอง

20 กุมภาพันธ์ 2024

รายงานผลดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 กุมภาพันธ์ 2024
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

13 กุมภาพันธ์ 2024

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

6 กุมภาพันธ์ 2024

คู่มือสำหรับผู้รับบริการชำระภาษีน้ำมัน โรงแรม และยาสูบ

19 กุมภาพันธ์ 2024

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้หอประชุม อบจ.อ่างทอง

14 กุมภาพันธ์ 2024

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้อาคารสำนึกรักบ้านเกิด

14 กุมภาพันธ์ 2024

การขอใช้สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.

22 มิถุนายน 2023

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของลูกจ้างประจำ

22 มิถุนายน 2023

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

14 กุมภาพันธ์ 2024

คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภททั่วไปและวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

12 กุมภาพันธ์ 2024

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ

16 มกราคม 2024

คู่มือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต

7 กันยายน 2023

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ อบจ.อ่างทอง

23 ธันวาคม 2022

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย

23 ธันวาคม 2022

คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง

7 พฤษภาคม 2021

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย

9 เมษายน 2021

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

9 เมษายน 2021

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

19 มกราคม 2023

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

12 เมษายน 2022

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

11 กุมภาพันธ์ 2021

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ