องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

– งานควบคุม ดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
– งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
– งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
– งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– งานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
– งานศึกษาวิจัยเพื่อการศึกษาการเรียนการสอน
– งานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
– งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
– งานประสานการประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
– งานวิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
– งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานสนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา
– งานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
– งานสนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
– งานประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง
– งานติดตามและประเมินผลโครงการ ที่อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
– งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง
– งานวางแผนการมีส่วนร่วมและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

– งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
– งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
– งานส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือ ศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
– งานการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
– งานจัดตั้งและดูแลศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเป็นเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
– งานจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนจัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
– งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรม ศีลธรรม
– งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
– งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกรักษ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
– งานรวบรวมข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า
– งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และจัดทำเว็บไซต์ของกองการศึกษาฯ
– งานการจัดระบบและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ
– งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น องค์กรเอกชน ชมรม มูลนิธิ สมาคมและกลุ่มพัฒนาต่างๆ
– งานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง
– งานบริการประชาชนและผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง
– งานบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง
– งานบริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มาใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง
– งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดอ่างทอง
– งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอ่างทอง
– งานพัฒนาระบบสารสนเทศของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย