องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายการประชุม

– งานธุรการ
– งานเลขานุการประธาน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม
– งานเกี่ยวกับกระทู้
– งานการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

– งานสารบรรณ
– งานประสานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานระเบียบและทะเบียนประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานพัสดุ
– งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดทำรายงานผลประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

– งานประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานประสานราชการ
– งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
– งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานประชุมอบรมราษฎร
– งานด้านการประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ประชาชน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย