องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของผู้บริหาร หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติงานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางราชการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายการประชุม

ฝ่ายกิจการสภา