องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท น้ำมัน

อัตราภาษีที่เรียกเก็บรายได้

1. น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์
2. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ หรือลิตรละ  2.42 สตางค์

เอกสารการยื่นแบบ

สำหรับผู้ค้าน้ำมัน ใช้เอกสารดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตของกรมพลังงาน
4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชน์
5. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป

การยื่นแบบ

ให้ชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ำมันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

เบี้ยปรับและเงินเพิ่มของการไม่ชำระ

หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติและตามระเบียบข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ในกรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี
2. ในกรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียขาดไปให้เสียเบี้ยปรับอีกเท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไป
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา หรือชำระขาดจากจำนวนภาษีที่ต้องเสีย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และการคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให้ถือเป็นเงินภาษี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โทร. 035-611484-5 ต่อ 404