องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

– งานสารบรรณ
– งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ
– งานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา
– งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
– งานออกแบบ กำหนดรายละเอียดและเขียนแบบ
– งานจัดทำและกำหนดแบบแปลนมาตรฐานและกำหนดราคาสิ่งก่อสร้าง
– งานควบคุมการก่อสร้าง
– งานสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
– งานวิศวกรรมโยธา ๑ (ด้านถนน – สะพาน)
– งานวิศวกรรมโยธา ๒ (ด้านอาคาร-สิ่งก่อสร้าง)
– งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
– งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
– งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

– งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
– จัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
– งานวางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
– งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
– งานตรวจสอบแบบแปลนด้านวิศวกรรม
– งานตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณ  ออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
– งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
– การตรวจสอบการก่อสร้าง
– งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย และงาน สถาปัตยกรรม
– งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม บำรุง
– งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมสาขางานอาคารและก่อสร้างอื่นๆ
– งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ
– งานดูแล ควบคุม สถานที่ท่องเที่ยวที่ อบจ. ลงทุนหรือที่ได้รับมอบหมาย
– งานเรือนเพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับและดูแลภูมิทัศน์
– งานซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน และ อาคารที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเครื่องจักรกล

– งานจัดทำแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกลประจำปี
– งานควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของรถยนต์และเครื่องจักรกล
– งานจัดทำเบียนและควบคุมการใช้วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง งานการจัดทำแผนงานการควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อะไหล่อุปกรณ์ สำหรับยานพาหนะและเครื่องยนต์
– งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และเครื่องจักรกลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

– งานแผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม
– งานแผนงานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานแผนการอพยพ เคลื่อนย้ายราษฎร
– งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
– งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
– การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
– การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
– การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– งานจัดทำระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักงาน ศูนย์เครื่องจักรกล และอาคาร บ้านพักของ อบจ.
– งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย อาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายผังเมือง

– งานวางแผนและวางโครงการผังเมือง
– งานการวางและจัดผังเมืองประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท
– การวางผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง
– วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ
– งานทะเบียนข้อมูลสาธารณูปโภค
– งานการพัฒนาปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง
– งานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผังเมือง
– งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดระบบผังเมือง
– งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผังเมือง
– งานประสานงานเกี่ยวกับผังเมืองรวม
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย