องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

– งานสารบรรณและงานธุรการ
– งานเลขานุการผู้บริหาร
– งานศูนย์ข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– งานสถานีขนส่ง
– งานนโยบายผู้บริหาร
– งานจัดเตรียมและดำเนินการเลือกตั้ง
– งานพัสดุและงานการเงินและบัญชี
– งานรัฐพิธี
– งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
– งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสำนักงานและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
– งานประสานกับหน่วยงานอื่น องค์กรเอกชน   ชมรม มูลนิธิ สมาคมและกลุ่มพัฒนาต่าง ๆ
– งานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
– งานศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

– งานนิติการ
– งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ
– งานส่งเสริมการลงทุน
– งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานนิติกรรม  สัญญา
– รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคล
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

– งานประชาสัมพันธ์
– งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
– งานควบคุมการบริการการท่องเที่ยว
– งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกการ   บริหารกิจการการท่องเที่ยวและดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานบริหารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
– งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหานโยบายศักยภาพ   ปัจจัย พื้นฐานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาปรับปรุง
– งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว   ประเมินผลให้คำปรึกษาในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
– งานสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดหรือท่องเที่ยวอื่นๆ
– งานจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– งานการประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย