องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

0 8 4 0 7 3
ผู้ใช้วันนี้ : 31
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 262
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1700
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 4748
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 4113
ผู้ใช้ในปีนี้ : 29640
ผู้ใช้ทั้งหมด : 84073

ผู้เยี่ยมชม

0 8 4 0 7 3
ผู้ใช้วันนี้ : 31
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 262
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1700
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 4748
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 4113
ผู้ใช้ในปีนี้ : 29640
ผู้ใช้ทั้งหมด : 84073

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของ อบจ.อ่างทอง

24 มิถุนายน 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของ อบจ.อ่างทอง

24 มิถุนายน 2022

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12 เมษายน 2022

ประกาศนโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

8 เมษายน 2022

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5 เมษายน 2022

การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 เมษายน 2022

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 เมษายน 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 มีนาคม 2022

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

15 มีนาคม 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

3 มีนาคม 2022

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

1 สิงหาคม 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

26 กรกฎาคม 2022

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

26 กรกฎาคม 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

20 กรกฎาคม 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

27 มิถุนายน 2022

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

15 มิถุนายน 2022

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

18 กุมภาพันธ์ 2022

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

31 มกราคม 2022

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

15 ตุลาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

11 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2022

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕๖)

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่ง และอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2564

18 สิงหาคม 2021

รายงานผลการดำเนินงาน อบจ.อ่างทอง ประจำปี 2564

7 มิถุนายน 2022

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบจ.อ่างทอง

22 เมษายน 2022

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

8 เมษายน 2022

รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการ

7 เมษายน 2022

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

5 พฤศจิกายน 2021

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

27 มีนาคม 2021

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 กุมภาพันธ์ 2021

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อ่างทอง

20 มกราคม 2021

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 พฤศจิกายน 2020

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

28 ตุลาคม 2020

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ