องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

1 9 1 7 7 6
ผู้ใช้วันนี้ : 132
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 147
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 2129
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 8900
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 279
ผู้ใช้ในปีนี้ : 75790
ผู้ใช้ทั้งหมด : 191776

ผู้เยี่ยมชม

1 9 1 7 7 6
ผู้ใช้วันนี้ : 132
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 147
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 2129
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 8900
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 279
ผู้ใช้ในปีนี้ : 75790
ผู้ใช้ทั้งหมด : 191776

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 กันยายน 2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 5/พ.ศ. 2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

25 กันยายน 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 กันยายน 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

20 กันยายน 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่องการอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 กันยายน 2023

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

14 กันยายน 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 กันยายน 2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่4/พ.ศ.2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

8 กันยายน 2023

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

23 สิงหาคม 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 7)

18 สิงหาคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

27 กันยายน 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

19 กันยายน 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

29 สิงหาคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

22 สิงหาคม 2023

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

18 กรกฎาคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

11 กรกฎาคม 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

4 กรกฎาคม 2023

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

24 เมษายน 2023

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

24 มีนาคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

23 มีนาคม 2023

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566

10 กรกฎาคม 2023

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้าราชการ อบจ.ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2566

12 มิถุนายน 2023

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2566

12 มิถุนายน 2023

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

18 มกราคม 2023

ประกาศ ก.จ.จ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2022

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18 กันยายน 2023

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบจ.อ่างทอง

18 กันยายน 2023

รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

22 สิงหาคม 2023

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 เมษายน 2023

แบบรายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

18 เมษายน 2023

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12 เมษายน 2023

การนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

12 เมษายน 2023

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Do’s & Don’ts

12 เมษายน 2023

คณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าทอง

12 เมษายน 2023

รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการ

12 เมษายน 2023

การจัดเก็บเงินค่าบริขอใช้สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

22 มิถุนายน 2023

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้อาคารสำนึกรักบ้านเกิด

22 มิถุนายน 2023

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้หอประชุม อบจ.อ่างทอง

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.

22 มิถุนายน 2023

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของลูกจ้างประจำ

22 มิถุนายน 2023

การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

22 มิถุนายน 2023

คู่มือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต

7 กันยายน 2023

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ อบจ.อ่างทอง

23 ธันวาคม 2022

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย

23 ธันวาคม 2022

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ

21 เมษายน 2022

คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง

7 พฤษภาคม 2021

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย

9 เมษายน 2021

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

9 เมษายน 2021

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

19 มกราคม 2023

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

12 เมษายน 2022

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

11 กุมภาพันธ์ 2021

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ