องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

1 3 6 9 9 8
ผู้ใช้วันนี้ : 74
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 290
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1501
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 6559
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 74
ผู้ใช้ในปีนี้ : 21012
ผู้ใช้ทั้งหมด : 136998

ผู้เยี่ยมชม

1 3 6 9 9 8
ผู้ใช้วันนี้ : 74
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 290
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 1501
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 6559
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 74
ผู้ใช้ในปีนี้ : 21012
ผู้ใช้ทั้งหมด : 136998

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/พ.ศ. 2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 มีนาคม 2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/พ.ศ.2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

7 มีนาคม 2023

กรอบการประสานโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดอ่างทอง

1 มีนาคม 2023

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.2566-2570)

1 มีนาคม 2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/พ.ศ.2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

1 มีนาคม 2023

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 กุมภาพันธ์ 2023

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

25 มกราคม 2023

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

25 มกราคม 2023

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

20 มกราคม 2023

แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

10 มกราคม 2023

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

24 มีนาคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

23 มีนาคม 2023

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

3 มีนาคม 2023

แจ้งผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ ๑ และคนที่ ๒

2 กุมภาพันธ์ 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

2 กุมภาพันธ์ 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

23 มกราคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

5 มกราคม 2023

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

5 มกราคม 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

14 ธันวาคม 2022

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

22 กันยายน 2022

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

18 มกราคม 2023

ประกาศ ก.จ.จ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2022

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

28 กุมภาพันธ์ 2023

รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2023

รายงานสถิติผู้รับบริการของ อบจ. ประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2023

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2023

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566

21 กุมภาพันธ์ 2023

รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

15 กุมภาพันธ์ 2023

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 กุมภาพันธ์ 2023

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 มกราคม 2023

แผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี 2565

25 มกราคม 2023

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11 มกราคม 2023

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

19 มกราคม 2023

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

12 เมษายน 2022

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

11 กุมภาพันธ์ 2021

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ