องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

0 5 6 4 7 7
ผู้ใช้วันนี้ : 37
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 0
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 283
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 2194
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 2044
ผู้ใช้ในปีนี้ : 2044
ผู้ใช้ทั้งหมด : 56477

ผู้เยี่ยมชม

0 5 6 4 7 7
ผู้ใช้วันนี้ : 37
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 0
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 283
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 2194
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 2044
ผู้ใช้ในปีนี้ : 2044
ผู้ใช้ทั้งหมด : 56477

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

29 ธันวาคม 2021

การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 ธันวาคม 2021

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

14 ธันวาคม 2021

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อบจ. อ่างทอง

3 ธันวาคม 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์)

2 ธันวาคม 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

25 พฤศจิกายน 2021

การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 พฤศจิกายน 2021

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566-2570) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 พฤศจิกายน 2021

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 พฤศจิกายน 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 พฤศจิกายน 2021

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

15 ตุลาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

11 ตุลาคม 2021

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

7 ตุลาคม 2021

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

7 ตุลาคม 2021

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

5 ตุลาคม 2021

เรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

16 กันยายน 2021

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3 กันยายน 2021

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

15 กรกฎาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

6 กรกฎาคม 2021

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

26 มิถุนายน 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕๖)

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่ง และอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2564

18 สิงหาคม 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การลริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2021

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

5 พฤศจิกายน 2021

รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการ

19 เมษายน 2021

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 กุมภาพันธ์ 2021

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบจ.อ่างทอง

25 พฤศจิกายน 2020

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

3 พฤศจิกายน 2020

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

28 ตุลาคม 2020

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

12 ตุลาคม 2020

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

5 ตุลาคม 2020

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

11 พฤศจิกายน 2019

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ