องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล
นายก อบจ.อ่างทอง

ผู้เยี่ยมชม

1 1 0 4 9 8
ผู้ใช้วันนี้ : 300
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 204
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 2061
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 7375
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 504
ผู้ใช้ในปีนี้ : 56065
ผู้ใช้ทั้งหมด : 110498

ผู้เยี่ยมชม

1 1 0 4 9 8
ผู้ใช้วันนี้ : 300
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 204
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 2061
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 7375
ผู้ใช้ในเดือนนี้ : 504
ผู้ใช้ในปีนี้ : 56065
ผู้ใช้ทั้งหมด : 110498

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

25 พฤศจิกายน 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

4 ตุลาคม 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

22 กันยายน 2022

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

2 กันยายน 2022

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบจ.อ่างทอง

10 สิงหาคม 2022

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของ อบจ.อ่างทอง

10 สิงหาคม 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) อบจ.อ่างทองทอง

22 กรกฎาคม 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของ อบจ.อ่างทอง

24 มิถุนายน 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของ อบจ.อ่างทอง

24 มิถุนายน 2022

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12 เมษายน 2022

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

22 กันยายน 2022

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

15 กันยายน 2022

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

14 กันยายน 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

13 กันยายน 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

12 กันยายน 2022

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

1 สิงหาคม 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

26 กรกฎาคม 2022

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

26 กรกฎาคม 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

20 กรกฎาคม 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

27 มิถุนายน 2022

ประกาศ ก.จ.จ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

ประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

18 พฤศจิกายน 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2022

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

26 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕๖)

1 ตุลาคม 2021

รายงานผลการดำเนินงาน อบจ.อ่างทอง ประจำปี 2564

7 มิถุนายน 2022

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบจ.อ่างทอง

22 เมษายน 2022

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

8 เมษายน 2022

รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการ

7 เมษายน 2022

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

5 พฤศจิกายน 2021

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

27 มีนาคม 2021

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 กุมภาพันธ์ 2021

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อ่างทอง

20 มกราคม 2021

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 พฤศจิกายน 2020

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

28 ตุลาคม 2020

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิ้งค์น่าสนใจ