องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง