องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้บริการอาคารสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อจัดอบรม สัมมนา งานมงคลสมรส และงานกิจกรรมต่างๆ

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลา : กลางวัน (ครึ่งวัน)
(ไม่เกิน 5 ชั่วโมง)
ช่วงเวลา : กลางวัน (เต็มวัน)
(5-9 ชั่วโมง)
ช่วงเวลา : กลางคืน
(17.00 – 23.00 น.)
ช่วงเวลา : เต็มวัน – กลางคืน
( 08.00 – 23.00 น.)
2,500 บาท4,000 บาท5,000 บาท6,000 บาท

ติดต่อยื่นความประสงค์ขอใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ที่

กองช่าง 0-3561-1484 ต่อ 501
หรือ กรอกข้อมูลที่นี่